Skip to content
Parasoldoekspecialist sinds 2008 | Snelle bezorging! | Mijn account //

Algemeen

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van PepTrade. Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen de klant en PepTrade volgens de procedure zoals deze is omschreven in deze Algemene Voorwaarden, accepteert de klant deze voorwaarden.

1.2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig als deze schriftelijk met PepTrade zijn overeengekomen.

1.3. PepTrade heeft het recht deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van de PepTrade website te wijzigen.

2 Aanbiedingen & overeenkomsten

2.1. Een overeenkomst tussen PepTrade en de klant komt tot stand nadat de klant een bestelling heeft geplaatst via de webshop, door het volledig doorlopen van de module Afrekenen; het door de klant vervolgens op [Bevestig] knop klikken op de website van PepTrade waarna de klant een bevestiging heeft ontvangen dat PepTrade de bestelling van de klant heeft ontvangen (de ontvangstbevestiging).

2.2. De administratie van PepTrade geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan PepTrade verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door PepTrade verrichte leveringen. PepTrade erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Algemene Voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

3 Prijzen/tarieven & betaling

3.1. Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in EURO`s en inclusief omzetbelasting (btw).

3.2. Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is PepTrade gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede gerechtigd de klant zonder opgave van redenen toekomstige bestellingen te weigeren.

4 Levering/verzendingstermijnen

4.1. PepTrade levert in alle Europese landen.

5 Overmacht en/of bijzondere omstandigheden

5.1. PepTrade is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

5.2. Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn ondermeer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

6 risico

6.1. Het risico tijdens het transport van het door de klant bestelde product is voor de klant. De klant kan, indien gewenst, een extra verzekering afsluiten voor de verzending.

7 Bestellingen & communicatie

7.1. PepTrade is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en PepTrade, dan wel tussen PepTrade en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en PepTrade

8 Garanties

8.1. Op sommige door PepTrade geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op haar producten wordt vastgesteld. Deze garantie laat de rechten van de klant die hiertoe voortvloeien uit de wet, onverlet.

9 Klachten

9.1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door PepTrade serieus in behandeling worden genomen.

9.2. De klant dient een klacht kenbaar te maken via parasoldoek@gmail.com

9.3. PepTrade zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. PepTrade zal de klant hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

10 Toepasselijk recht & geschillenregeling

10.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van PepTrade is het Nederlands recht van toepassing.

Back To Top